Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 310/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kormoranów - Kukułeczki działka nr 1/208 z obrębu 3085

Wykaz nr 310 /2015

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 29.06.2015r. do 20.07.2015r.

Lp.

Adres nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości netto zł

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania 

1.

rejon ul. Kormoranów - Kukułeczki

 

3085

1/208

1460

nieruchomość gruntowa

 

Nieruchomość położona jest w obszarze objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Łączna” uchwalonego Uchwałą Nr XXI/560/08 z 24.04.2008r., zawiera się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.Z.3003.U.M z przeznaczeniem terenu pod zabudowę usługową, z możliwością realizacji mieszkania funkcyjnego

265 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem.

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.