Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 53/2017 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Przyszłości 13

Wykaz nr 53/2017

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 12.06.2017 r. do 03.07.2017 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

łączna m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Przyszłości 13

 

4196

353/1

3051

Nieruchomość zabudowana

mieszkalnictwo i usługi komercyjne

 

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Płonia – Śmierdnica- zmiana PS.08 uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/483/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 27.10.1997 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1997 r. nr 14 poz. 135 z dnia 09.12.1997 r.)

Teren elementarny D.J.24.04.MJ

450 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.