Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 13/2016 dotyczący zbycia nieruchomosci położonych przy ul. Krzewinkowej 13 oraz Krzewinkowej 19

WYKAZ nr 13/2016

dotyczący nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie, przeznaczonychdo sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej  wiadomości  na okres 21 dni

tj. od 01.02.2016 r.  do 22.02.2016 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

łączna

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. KRZEWINKOWA 13

 

1068

22

66/9

617

Nieruchomość gruntowa

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Ustowo - Bluszczowa” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLIV/1111/10 z dn. 01.03.2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 638 z dnia 27.04.2010 r.), teren elementarny ZN.1006.MN

----------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

147.000,00

2.

ul. KRZEWINKOWA 19

 

1068

29/2

66/12

572

Nieruchomość gruntowa

j.w.

136.300,00

 

 

 

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości gruntowej netto będzie stanowić w przetargu cenę wywoławczą. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  2. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami pokój 225.