Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 54/2019 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Strzałowskiej 14, w drodze przetargu

WYKAZ nr 54/2019

dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 24.06.2019r. do 15.07.2019r.

Adres nieruchomości

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

sposób zagospodarowania

Cena

Nieruchomości netto

[zł]

Nr obrębu

Nr dz. ewid.

Ul. Strzałowska 14

 SZ1S/00184555/0

3091

5/26

800

Nieruchomość

gruntowa niezabudowana

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta SzczecinNr XXXI/772/09 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław” w Szczecinie (Dz.U.Woj.Zachodniopom. z dnia 15 maja 2009 r., poz. 665), nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.G.1033.MW,U o następujących ustaleniach:  przeznaczeniu terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług

Zgodnie z przeznaczeniem

320 000,00

(słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy)

 UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.