Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 34/2015 dotyczący zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Kalenickiej działki nr 48/4 i 48/26 z obrębu 4084

Wykaz nr 66/2015

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 21.01.2015r. do 11.02.2015r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto zł

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Kalenicka

SZ1S/00216457/7

4084

48/4 i 48/26

Pow. łączna

1005

nieruchomość gruntowa

 

Nieruchomość objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Kijewo” uchwalony Uchwałą Nr XII/346/07 Rady Miasta z 17.09.2007r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 110, poz. 1922 z dnia 09.11.2007r.) i zawiera się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem: D.O.2125.U,P o przeznaczeniu terenu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne i magazyny, dopuszcza się usługi w zakresie handlu oraz obsługi firm i klientów.

Zgodnie z przeznaczeniem

202 000,00

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.