Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 77/2019 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Kordiana

WYKAZ nr 77/2019

dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 23.09.2019r. do 14.10.2019r.

Adres nieruchomości

 Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Cena

Nieruchomości

netto

[ zł]

Nr obrębu

Nr dz. ewid.

Ulica Kordiana

SZ1S/00172021/1

 

3004

 

 

45/57

 

1232

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Policka” – Uchwała Rady Miasta Szczecina Nr XLI/762/05 z dnia 20 czerwca 2005 r.  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 61 z dnia 5 sierpnia 2005r. poz. 1359), zmieniona Uchwałą Nr XLIV/1114/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Stołczyn – Policka 2” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 25 z dnia 6 kwietnia 2010r.),   działka nr ewid. 45/57 z obr. 3004 zawarta jest w terenie elementarnym oznaczonym symbolem P.T.01.026.MN,MJ,U  i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niską

Zgodnie z przeznaczeniem

235 000,00

(słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy)

 UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.