Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 388/2015 dotyczacy nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej przy ul. Malczewskiego 34

WYKAZ   nr    388/2015

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków usytuowanych na gruncie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 27.07.2015r. do 17.08.2015r.

 

 

Adres

nieruchomości

 

Księga Wieczysta Nr

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

nieruchomości

netto

 

 

 zł

Stawki procentowe

   z  tytułu użytkowania wieczystego

nr obrębu

nr dz. ewid.

 

pierwsza

 

kolejne

 

Ul. Jacka Malczewskiego 34

 

 

 

1031

 

12/28

 

 

2801

 

     Nieruchomość    zabudowana

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Śródmieście Północ-Centrum-Wyzwolenia” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/998/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 13 listopada 2013r., poz. 3832). Nieruchomość położona jest w terenie elementarnym
S.C.3019.UC o następujących ustaleniach funkcjonalnych: przeznaczenie terenu – usługi, w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Na działce dopuszcza się funkcję mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, usługową.

 

Usługi, w tym usługi handlu
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

Na działce dopuszcza się funkcję mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, usługową.

 

 

 

4 673 000,00 zł

 

       w tym:

- cena budynków:

648 000,- zł

- cena nieruchomości gruntowej:

 

4 025 000,- zł

 

 

25%

 

3%

 

 UWAGI:  

 

 1. Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod nr A-170 decyzją DZ-4200/20/O/2004 z dn. 24.06.2004r. i podlega ochronie zabytków na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 2. Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt i budynki.
 3. Cena nieruchomości gruntowej zabudowanej netto będzie stanowić w przetargu cenę wywoławczą. Cena osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia ceny za budynki i ceny za grunt z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej. Cena gruntu będzie stanowić podstawę do naliczenia pierwszej i rocznych opłat
 4. z tytułu użytkowania wieczystego.
 5. Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków została ustalona bonifikata w wysokości 50%  od ceny budynków osiągniętej w przetargu oraz  od opłat 
  z tytułu użytkowania wieczystego gruntu naliczonych na podstawie ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. – art.43 ust. 1 pkt. 10 a) sprzedaż budynków jest zwolniona z podatku VAT.
 7. Do opłat z tytułu użytkowania wieczystego zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 8. Cena budynków ustalona w przetargu, po zastosowaniu bonifikaty, płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 9. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, po zastosowaniu bonifikaty, wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.
 10. Opłaty roczne z tytułu  użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, po zastosowaniu bonifikaty, wraz z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień płatności, płatne są przez 98 lat i są wnoszone z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
 11. Wysokość opłaty rocznej z tytułu  użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       10. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia
             1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób
               trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.