Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Nr 206/2015 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej poł. w Sz-nie w rejonie ul. Ks. Salomei - E. Plater (dz.5/12, obr.1018)

Wykaz nr 206/2015

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 25.05.2015 r. do 15.06.2015 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

Rejon ulic: Emilii Plater - Salomei

 

 

1018

 

5/12

 

7532

Nieruchomość gruntowa

Pod zabudowę usługową, mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług wbudowanych

Nieruchomość jest położona w terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Salomei”
w Szczecinie, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXIII/813/09
z 23.03.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dn. 27.05.2009 r. Nr 18, poz. 727) w terenie elementarnym
o symbolu S.P.1001. U,MW

4.400.000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i jest ceną uwzględniającą cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną w celu zapewnienia działce 5/12 dostępu do drogi publicznej ul. Ks. Salomei.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.