Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 54/2017 dot. nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Sanatoryjnej, działka nr 72 obręb 4168 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

WYKAZ   nr  54/2017

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                   tj. w dniach od  12.06.2017 r. do 03.07.2017 r.

        

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości  

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 zł

Nr obrębu

nr

dz. ewid.

 

 

 

ul. Sanatoryjna

 

 

 

 

 

 

 

 

4168

 

 

 

72

 

 

 

73

 

 

 

Działka gruntu niezabudowana

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem usług.

---------------------------------------------------------

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, tj.  nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sanatoryjnej 8 oraz przy
ul. Sanatoryjnej 6,6a

 

 

 

 

12.000,00

 

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.