Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 85/2016 dot. nieruchomości gruntowej zabud. Miasta Szczecin dz. nr 18/13 z obr. 4065 poł. w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 104 przeznacz. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicz.

Wykaz nr 85/ 2016

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od19.12.2016 r. do09.01.2017 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

 nieruchomości   gruntowej zabudowanej

 

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Pomorska 104

 

4065

(Dąbie 65)

 

 

18/13

 

637

Nieruchomość gruntowa

zabudowana


Zabudowa komercyjna

Nieruchomość znajduje się w terenie objętym Miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina w obszarze dzielnicy Prawobrzeże (zmian D.24), uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina  z dnia 23.02.1998 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Szcz. Nr 10, poz. 61 z dnia 23.04.1998 r.).                      Działka leży w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem D.M.15.PR                             w podwydzieleniu 15.1, który nie ogranicza przeznaczenia nieruchomości poza zakazem lokalizacji nowych obiektów mieszkaniowych.

 

180 000,00

(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem.

          UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zmn.), sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.