Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 102/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Klonowica - działka nr 1/23 z obrębu 2058 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 102/2019

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 12.11.2019r. do 03.12.2019r. 

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

-----------------------------------------

Sposób zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

netto zł

KW

obręb

nr dz.

1.

ULICA SEBASTIANA KLONOWICA

---------

2058

1/23

24 105

nieruchomość gruntowa zabudowana

Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 5” (Uchwała Nr XXVIII/713/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.03.2017r., Dz. U. Woj. Zach. 2017, poz. 1605 z dnia 12.04.2017r.) i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.Z.1152.MW,U – z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, mieszkaniowo – usługową i usługową.

----------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

19 500 000,00

 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych)

 UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10a i w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
  3. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.