Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 65/2021 dot. nieruchomości położonej w rejonie ul. Kolumba w Szczecinie (działka numer 19/10 z obrębu 1047)

Wykaz nr 65/2021

dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 27.09.2021 r. do 18.10.2021 r.

 

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numer

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

rejon ul. Krzysztofa Kolumba

SZ1S/00154059/4

1047

19/10

4607

Nieruchomość zabudowana

śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona”

(Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXV/889/09 z dnia 29.06.2009 r.;

Dz .Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 63 poz. 1707.)

teren  elementarny S.N.9008.MC

 

5 000 000,00

(pięć milionów złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.