Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 55/2018 dotyczący nieruchomosci gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, działka nr 89/1 obręb 4094, przeznaczone jdo sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

WYKAZ Nr 55/2018

 Dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 10.09.2018 r. do 01.10.2018 r.

 

  Adres nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

wg katastru nieruchomości

 

  Pow. w m2

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

  Cena nieruchomości netto

w zł

Nr obrębu

Nr działki

 Rejon ulicy Ciepłej

 

SZ1S/00187889/1

 

4094

89/1

 223

Działka gruntu niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług

------------------------------

poprawa warunków zagospodarowania jednej z  nieruchomości przyległych, o adresach Ciepła 4, stanowiącej działkę nr 20 obręb 4094 oraz Wiślana 15, stanowiącej działki nr 22i 89/2 obręb 4094

 

24 500,00

  UWAGI:
  1. Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT – zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług - płatne nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
  3. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.