Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 36/2016 dot. terenu inwestycyjnego położonego w rejonie ul. Struga - dz. 86/2 i 93/4 obręb 4070 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 36/2016

dotyczący terenu inwestycyjnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 23.05.2016r. do 13.06.2016r.

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto zł

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania

 

1.

rejon ul. Struga

 

4070

86/2

93/4

Pow. łączna

20824

nieruchomość gruntowa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Maciejowicka” uchwalony Uchwałą Nr XII/254/15 Rady Miasta z 27.10.2015r. (Dz. U. Woj. Zach. z dnia 20.11.2015r poz. 4625) i zawiera się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem: D.M.3005. U,P o przeznaczeniu terenu: zabudowa usługowa, produkcyjna i magazynowa, dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o pow. sprzedaży nie większej niż 2000m2, dopuszcza się lokalizację wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych. 

Zgodnie z przeznaczeniem

5 100 000,00

(słownie: pięć milionów sto tysięcy)

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.