Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 24/2018 dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej poł. przy ul. K. K. Baczyńskiego 11, działka numer 71 z obrębu 4080, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 24/2018

dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 14.05.2018 r. do 04.06.2018 r.

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. K. K. Baczyńskiego 11

 

4080

71

92

Zabudowana działka gruntu

Zabudowa usługowa (dopuszcza się usługi w zakresie handlu detalicznego oraz obsługi firm i klientów).

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Majowe – Kijewo” w Szczecinie (Uchwała Nr XIII/346/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2007 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Majowe – Kijewo” w Szczecinie, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 110 z dnia 9 listopada 2007 r., poz. 1922).

Teren elementarny D.M.2052.U

65 000,00

(sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.