Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 28/2018 dot. nieruchomości gruntowej poł.przy ul. Wiosennej 7a, działka nr 3/6, obręb 4054 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ   nr   28/2018

 

                       dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                      tj. w dniach od  21.05.2018 r.  do 11.06.2018 r.                 

        

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Wiosenna 7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4054

 

 

 

 

 

 

 

 

3/6

 

 

 

 

 

 

 

 

1018

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Zimowa” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą

Nr XXXIII/890/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017 r. przedmiotowa działka znajduje się w terenie elementarnym o symbolu: D.D.2201,U,P o przeznaczeniu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

---------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240.000,00

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.