Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 13/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szeligowskiego 27, przeznzczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ   nr     13/2015

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 07.12.2015r. do  28.12.2015r.

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Ul. Tadeusza Szeligowskiego 27

 

SZ1S/00068075/2

 

2095

 

114

 

 

347

 

Nieruchomość niezabudowana

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr VIII/N/1247/10 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 80 poz. 1498 z dnia 20.08.2010r.) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Derdowskiego” pod nazwą „ Gumieńce-Derdowskiego2” w Szczecinie – teren elementarny Z.G.5538.MN,U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i bliźniacza. Dopuszcza się usługi wbudowane w zakresie obsługi firm i klientów.

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca
i bliźniacza. Dopuszcza się usługi wbudowane w zakresie obsługi firm i klientów

 

124 000,-

 

UWAGI:  

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu  Nieruchomościami  pokój 225, II piętro, prawe skrzydło.