Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 70/2018 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Adama Mickiewicza 1 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 70 /2018

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  29 października  2018 r.do  19 listopada 2018 r.

 

Adres

Nieruchomości

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

Ulica

Adama Mickiewicza 1

 

KW:SZ1S 00012678/2  

 1024

 

8/2, 8/10

 

 

374

178

Łącznie 552

 nieruchomość gruntowa zabudowana

 

Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin (Uchwała  nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.) obszar objęty jest jednostką planistyczna S.P.05 o następujących ustaleniach:

Funkcja dominująca: usługi, w tym usługi publiczne, kultury; Funkcje uzupełniające:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności.

 

 

700 000,00

(siedemset  tysięcy)

 

w tym:

cena nieruchomości gruntowej zabudowanejbudynkiem mieszkalnym:

                           688 400,00

cena budynku

gospodarczego:  11 600,00

UWAGI:

  1. Budynek mieszkalny wraz z parcelą wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-1287 decyzja nr 1446/2014   z dnia 10.10.2014r.  DZ.5130.42.2014.AR. i podlega ochronie zabytków na mocy ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2187 ze zmianami).
  2. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  3. Zgodnie z art.43 ust.1 pkt. 10 i 10a  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz.1221 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej  jest zwolniona z podatku VAT.
  4. Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków zgodnie z art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121  ze zmianami) cenę nieruchomości „wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%.
  5. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  6. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.