Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 74/2018 dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 74/2018

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od05.11.2018 r. do26.11.2018 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

księgi

wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon

ulicy Rumiankowej

SZ1S/00242030/9

4209

(Dąbie 209)

137/4

2007

Nieruchomość gruntowa


Zabudowa produkcyjna i usługowa, w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze -Zdunowo” w Szczecinie (Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” w Szczecinie (opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. poz. 4534). Działki  nr 137/4, nr 137/5, nr 137/6 objęte są terenem elementarnym oznaczonym symbolem: D.W.1035.P,U,MN, o przeznaczeniu terenu: zabudowa produkcyjna  i usługowa; w granicach działki budowlanej dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego.

 

Zgodnie z przeznaczeniem

 

205 000,00 zł

2.

Rejon

ulicy Rumiankowej

SZ1S/00242031/6

4209

(Dąbie 209)

137/5

2104

Nieruchomość gruntowa

215 000,00 zł

3.

Rejon

ulicy Rumiankowej

SZ1S/00242032/3

4209

(Dąbie 209)

 

 

137/6

 

 

2193

Nieruchomość gruntowa

224 000,00 zł

 

                       UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  2. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  3. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.