Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 26/2018 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jemiołowej, działka numer 38/4 z obrębu 3079, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz nr 26/2018

dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 21.05.2018 r. do 11.06.2018 r.

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Jemiołowa

 

3079

38/4

158

Niezabudowana działka gruntu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczoną lokalizacją usług z wyłączeniem: obiektów usług motoryzacyjnych, w tym warsztatów naprawczych mechaniki pojazdowej, lakierniczych i wulkanizacyjnych, usług sprzedaży paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów mechanicznych.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Warszewo” (Uchwała Nr XXXII/624/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2005 r., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 22 z 2005 r., poz. 417) wraz ze zmianą „Warszewo 4” uchwaloną dnia 21 lipca 2014 r. przez Radę Miasta Szczecin Uchwałą Nr XLIII/1260/14 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 3374).

Teren elementarny P.W.7005.MN,U

45 000,00

(czterdzieści pięć tysięcy złotych)

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.