Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 8/2017 dot. nieruchomości gruntowej poł. w rejonie ul. Żyznej, działka nr 26/5 obręb 2049 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ   nr  8 /2017

 

                       dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                      tj. w dniach od  02.02.2017r.  do 23 02.2017r.                 

        

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

 

 

 

 

 

 

rejon ul. Żyznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2049

 

 

 

 

 

 

 

 

26/5

 

 

 

 

 

 

 

 

2418

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa

W oparciu o uchwałą Nr LII/1372/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.10.2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna - Szeroka”
w Szczecinie przedmiotowa działka zawiera się w terenie elementarnym o symbolu: Z.K.2008.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem
usług wbudowanych.

---------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 450.000,00

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą w przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości  uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu
    i przejazdu, przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości  w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
    1. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
    2. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
    3. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 225, II piętro, prawe skrzydło.