Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 92/2017 dot. nieruch. gruntowej Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z obr. 4095 dz. nr 19/5, nr 20/9 poł. w rej. ul. Turystycznej

 

 

Wykaz nr 92/ 2017

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 30.10.2017 r. do 20.11.2017 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Turystyczna

rejon

 

4095

(Dąbie 95)

 

 

19/5

20/9

 

 

429

 388

 817

Nieruchomość gruntowa


Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                      wolno stojąca z dopuszczeniem usług

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo” w Szczecinie –

Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LV/1025/06  z dn. 24.04.2006 r. t.j.(Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4534 Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin  z dn. 18.11.2013 r.)

Teren elementarny: D.W.1175.MN,U   - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna                   wolno stojąca z dopuszczeniem usług

 

 77 000,00 zł

Zgodnie z przeznaczeniem.

        

          UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  2. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  3. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane  w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.