Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 27 nieruchomości położonej przy ul. Szarych Szeregów

WYKAZ   nr     27/2017

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 23.02.2017 r. do16.03.2017 r.

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Rejon ul. Szarych Szeregów

 

 

 

 

3011

 

327/9

528/2

 

 

Pow. łączna:

367

 

Nieruchomość   niezabudowana

Nieruchomość znajduje się na obszarze Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Kolonistów” uchwalonego dnia 10 lipca 2006 r. Uchwałą Rady Miasta
Nr LIX/1094/06 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2007 r. Nr 104, poz. 1802). Teren elementarny P.B.1057.U,M. Przeznaczenie nieruchomości: zabudowa usługowa; dopuszcza się realizację jednego lokalu mieszkalnego; dopuszczalny zakres usług: finanse, handel detaliczny, gastronomia, kultura, obsługa firm i klientów, opieka zdrowia, turystyka.

 

zabudowa zgodna z mpzp

 

 

80 000,-

 

UWAGI:  

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.