Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 68/2017 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej poł.przy ul. Łódzkiej 16, działka nr 219 obręb 2098 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ   nr   68/2017

 

dotyczący  zabudowanej nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni


                   tj. w dniach od 17.07.2017 r. do 07.08.2017 r.                         

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

 

 

 

ul. Łódzka 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2098

 

 

 

 

 

219

 

 

 

 

 

489

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin (Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin
z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie jednostki planistycznej Z.G.09 o funkcji dominującej: zabudowa jednorodzinna.

------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

210.000,00

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona
    z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 225, II piętro, prawe skrzydło.