Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 51/2020 dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20

Wykaz nr 51/2020

dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 21.09.2020 r. do 12.10.2020 r.

 

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numer

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Ku Słońcu 20

SZ1S/00187953/1

2107

10/6

1541

Nieruchomość zabudowana

Funkcja usługowa i rzemieślnicza
z ewentualną uzupełniającą funkcją mieszkalną

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin (Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin
z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie jednostki planistycznej Z.S.08

950 000,00

(dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.