Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

wykaz nr 316/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Bryczkowskiego- Borsucza

WYKAZ   nr 316/2012

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 29.05.2012r. do 19.06.2012r.

 

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

nr

obrębu

 

nr dz. ewid.

 

1.

rejon 

ul. ks. kan. M.Bryczkowskiego
i ul. Borsuczej

 

 

 

 

 

4010

 

100/7

 

 

2036

 

Nieruchomość    gruntowa

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca
z dopuszczeniem usług turystyki i rekreacji

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” -Uchwała Rady Miasta Szczecina Nr LV/1025/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. (Dz.Urz.W.Zach. z dnia 07.06.2006r. Nr 75 poz.1326),
   wraz ze zmianami pod nazwą „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo-2”- Uchwała  Rady Miasta Szczecin Nr LI/1316/10
z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz.Urz.W.Zach. z dnia 20.10.2010r.
Nr 106 poz.1892).
 

Teren elementarny D.W.1044.MN,UT

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolno stojąca z dopuszczeniem usług turystyki i rekreacji

 

140 000,-

 

2.

rejon 

ul. ks. kan. M.Bryczkowskiego
i ul. Borsuczej

 

 

 

 

 

4010

 

100/9

 

 

2049

 

Nieruchomość    gruntowa

 

145 000,-

 

3.

rejon 

ul. ks. kan. M.Bryczkowskiego
i ul. Borsuczej

 

 

 

 

 

4010

 

100/11

 

 

2158

 

 Nieruchomość    gruntowa

 

170 000,-

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.