Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 336/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ul. Szosy Polskiej

Wykaz nr 336/2012

dotyczący nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 11.06.2012 r. do 02.07.2012 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

łączna m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

Osiedle Bukowo

(rejon ul. Szosa Polska)

 

3011

38/83, 38/85

958

Nieruchomość niezabudowana

podzabudowę usługową

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Kolonistów” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LIX/1094/06 z dn, 10.07.2006 r. (Dz. Urz.W.Zach. z dn. 16.10.2007r. Nr 104 poz. 1802).

Teren elementarny P.B.1021.U,M.

247 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.