Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 89/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przewiewnej 38, działka gruntu nr 50 z obrębu ewidencyjnego 4127

 

Wykaz nr  89/2019

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 21.10.2019 r. do11.11.2019 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

(m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

(zł)

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Przewiewna 38

SZ1S/00071001/7

4127

 

50

 

338

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość położona jest w obszarze,
 dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości została wydana Decyzja
nr 29/WZ/2016 z dnia 27.04.2016 r.
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w układzie bliźniaczym z garażem
w kondygnacji piwnicznej.

 80 000,00

budynek mieszkalny jednorodzinny
w układzie bliźniaczym

 

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia cenę służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.
  3. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.