Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 49/2019 dot. nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, działki nr: 12/16, 12/17, 12/18,obr. 3030 przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogr.

WYKAZ   nr   49/2019

 

                       dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                      tj. w dniach od  05.06.2019 r.  do  26.06.2019 r.                 

        

 

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

 

 

 

 

 

 

rejon ul. Ostrowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

3030

 

 

 

 

 

 

 

 

12/16

12/17

12/18

 

 

 

 

 

 

 

 

30688

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/568/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa Bogumińska”
w Szczecinie z dnia 22 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopom.
z 2016 r., poz. 5148) przedmiotowe działki znajdują się w granicy terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.Z.4001.MW,U o następujących ustaleniach funkcjonalnych:

1)  teren położony w odległości nie większej niż 25 m od ulicy Ostrowskiej przeznacza się dla:

 1. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami lub
 2. zabudowy usługowej;
 3. teren położony w odległości większej niż 25 m od ulicy Ostrowskiej przeznacza się dla:
  1. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług lub
  2. zabudowy usługowej;
 4. dopuszczalny zakres usług wolno stojących:
  1. oświata,
  2. wychowanie przedszkolne,
  3. opieka nad dziećmi do lat 3;
 5. zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m2.

---------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000.000,00

 

słownie: dwanaście milionów

 

 

 

UWAGI:  

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.