Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 4/2014 dotyczący nieruchomości gruntowej przy ul. Chopina działka nr 16/7 z obrębu 2041 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 04/2014

dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 20.01.2014r. do 10.02.2014r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Cena nieruchomości

netto

KW

obręb

działka

Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania

 

1.

Chopina

 

2041

16/7

4475

Nieruchomość gruntowa

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - Chopina”, uchwalony Uchwałą Nr XIX/545/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 04.06.2012r. Teren elementarny Z.A.4020.MW,U.

1 500 000,00 zł

(jeden milion pięćset  tysięcy złotych)

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług w parterach budynków

 

 UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.