Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 11/2015 dotyczący nieruchomości gruntowych połozonych przy ul. Świętochowskiego, przeznzczonych do sprzedaży w drodze przeatrgu ustnego nieograniczonego

WYKAZ   nr      11 /2015

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 07.12.2015r. do 28.12.2015r.

 

                        

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

nieruchomości

netto

 

 zł

nr

obrębu

 

nr dz. ewid.

 

1.

 

Ul. Aleksandra Świętochowskiego 63 D 

 

 

 

 

 

 

4159

    4159

 

 

7/7

udział 1/8
w działce nr 7/3

 

 

 

2001

1308

 

nieruchomość

gruntowa

nieruchomość gruntowa

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kijewko-Świętochowskiego”

w Szczecinie - Uchwała Rady Miasta Szczecin
Nr LII/1375/10 z dnia 25 października  2010r. (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 24.11.2010r. Nr 116 poz.2155)
Działki nr 7/7 i 7/8 z obr. 4159 położone są  w terenie elem.  D.B.5012.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług

Działka nr 7/3 z obr. 4159 położona jest częściowo     
w terenie elem. D.B.5046.KDW o przeznaczeniu: droga wewnętrzna i częściowo  w terenie elem. D.B.5012.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza  z dopuszczeniem usług

Na działkach:  7/7 i 7/8 z obr. 4159 -

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług

 

193 800,- zł

w tym:

działka nr 7/7 –

179 170,- zł

udział 1/8 w działce 7/3 – 14 630,- zł

 

2.

 

Ul. Aleksandra Świętochowskiego 63 E 

 

 

 

 

 

4159

4159

 

 

7/8

udział 1/8
w działce nr 7/3

 

 

2001

1308

 

nieruchomość    gruntowa

nieruchomość gruntowa

 

 

193 800,- zł

w tym:

działka nr 7/7 –

179 170,- zł

udział 1/8 w działce 7/3 – 14 630,- zł

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 225, II piętro, prawe skrzydło.