Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 362/2013 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Świętochowskiego 63d i 63e

 

 

WYKAZ   nr  362/2013

 

dotyczący nieruchomości  gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 15.07.2013r. do 05.08.2013r.

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

nr

obrębu

 

nr dz. ewid.

 

1.

Ul. Aleksandra Świętochowskiego 63d 

 

  

 

 

 

  4159

 

  

4159

 

 

7/7

 

 

udział 1/8 w działce nr 7/3

 

 2001

 

 

 1308

 

 

nieruchomość
   gruntowa

 

 

nieruchomość gruntowa

 

Na działkach:  7/7 i 7/8 z obr. 4159 -
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca
lub bliźniacza z dopuszczeniem usług 
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kijewko-Świętochowskiego” w Szczecinie - Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LII/1375/10 z dnia 25 października  2010r. (Dz.Urz.Woj.Zach. z dnia 24.11.2010r. Nr 116 poz.2155)
 

Działki nr 7/7 i 7/8 z obr. 4159 położone są    w terenie elementarnym D.B.5012.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza
z dopuszczeniem usług

Działka nr 7/3 z obr. 4159 położona jest częściowo w terenie elementarnym D.B.5046.KDW o przeznaczeniu: droga wewnętrzna i częściowo w terenie elementarnymD.B.5012.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza z dopuszczeniem usług

 

 

220.000,- zł

 

w tym:

działka nr 7/7 – 205.330,- zł

udział 1/8 w działce 7/3 – 14.670,- zł

 

2.

 

Ul. Aleksandra Świętochowskiego 63e 

 

 

 

 4159

 

 4159

 

 

7/8

 

 udział 1/8 w działce nr 7/3

 

 

 2001

 

1308

 

 

nieruchomość    gruntowa

 

 

nieruchomość gruntowa

 

 

220.000,- zł

 

w tym:

działka nr 7/7 – 205.330,- zł

udział 1/8 w działce 7/3 – 14.670,- zł

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.