Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 4 /2018 nieruchomości gruntowej Miasta Szczecin poł. w Szczecinie przy ul. Wiosennej 102 dz. nr 37/7 obr. 4038 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Wykaz nr 4/2018

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 22.01.2018 r. do 13.02.2018 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości           wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Wiosenna 102

 

4038

(Dąbie 38)

 

37/7

 

2704

Nieruchomość gruntowa


Zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, magazyny, z zakresem usług wynikającym                 z ustaleń  planu  miejscowego

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa 2”–

Uchwała Rady Miasta Szczecin  Nr IX/164/11 z dn, 27.06.2011 r.  (Dz. Urz. Woj. Zach. z dn. 20.07.2011 r., poz. 1577).

Teren elementarny: D.D.2012.U,P

 

 290 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem.

        

          UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  2. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.