Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 194/2013 dot. nieruchomości Miasta Szczecin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł. w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 13h

Wykaz nr 194/2013

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 29.04.2013 r. do 20.05.2013 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Gdańska 13h

 

1094

 

5/19

 

     5139

Nieruchomość gruntowa

Cele funkcji produkcyjno – bazowo - składowej z funkcjami towarzyszącymi

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Port” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin   Nr XLII/1055/09 z dn, 14.12.2009  r.  (Dz. Urz. W. Zach. z dn.13.01.2010 r.                 Nr 2  poz. 34).

Teren elementarny S.M.7047.Pu.

 

950.000,00

Pod zabudowę zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa jest sprzedawana.

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu, bez prawa parkowania, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej ul. Gdańskiej oraz ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.