Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 11/2021 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przygodnej dz. nr 1/71 obr. 2094

Wykaz nr 11/2021

dotyczący nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 08.03.2021 r. do 29.03.2021 r.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

-----------------------------------------

Sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości

KW

obręb

nr dz.

ULICA PRZYGODNA

SZ1S/00248384/7

2094

1/71

10 046

nieruchomość gruntowa

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego 3” (Uchwała Nr XXXVIII/1106/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.02.2018r., Dz. Urz. Woj. Zach. 2017, poz. 1605 z dnia 27.03.2018r. poz. 1390) i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.G.5583.MW,U – z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych; zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o pow. sprzedaży powyżej 100 m2.

----------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

10 000 000,00

(słownie: dziesięć milionów złotych)

 UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i uwzględnia prawa oraz ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej.
  2. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.