Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 53/2021 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 9 obr. 3087 poł w Szczecinie w rej. ul. Pokoju

 

                                        

 

Wykaz nr   53/2021

Dotyczący nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach od 02.08.2021 r. do 23.09.2021 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

Księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

 nieruchomości   gruntowej

 

(netto)

nr obrębu

nr

ewid.

działki

Sposób zagospodarowania

 

1.

ULICA

POKOJU-

REJON

SZ1S/00189352/2

3087

(Nad-Odrą 87)

 

9

 

687

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

o użytku: „Bp”

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

z dopuszczeniem usług

 

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                          „Golęcino-Gocław”  w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/772/09 Rady Miasta Szczecin

z dnia 02.02.2009 r. (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 16 poz. 665) i znajduje na terenie elementarnym oznaczonym symbolem: P.G.1014.MN,U dla którego plan ustala funkcję dominującą: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług

 

200 000,00

(słownie:  dwieście tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem.

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % naliczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo  w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.