Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 9/2019 dotyczący niezabudowanych dz. nr 75/5, 110/3, 111/3 i 76/4 z obr. 4090 położonych przy ul. Wesołej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 9/2019

dotyczący niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 22.03.2019 r. do 12.04.2019 r.

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Pow. łącznie

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Wesoła

SZ1S/00197740/8

4090

76/4

2243

2243

Niezabudowana

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i istniejąca szeregowa, z dopuszczeniem usług.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie, którego tekst jednolity ogłoszony został obwieszczeniem Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 4534).

Teren elementarny: D.W.1110.MN,U

Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem

279 000,00

(dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

2.

ul. Wesoła

SZ1S/00238730/5

4090

75/5

279

324

Niezabudowana

49 000,00

(czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

110/3

19

111/3

26

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. W celu zapewnienia działce numer 76/4 z obrębu 4090 dostępu do drogi publicznej – ul. Wesołej w umowie sprzedaży zostanie ustanowiona służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działki o numerach 88/5 z obrębu 4089, 170/1, 75/4, 76/3, 77/4, 170/3, 222/2 z obrębu 4090 pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania w/w działką kategorii drogi publicznej.
  5. W celu zapewnienia działką o numerach 75/5, 110/3, 111/3 z obrębu 4090 dostępu do drogi publicznej – ul. Wesołej w umowie sprzedaży zostanie ustanowiona służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działki o numerach 88/5 z obrębu 4089, 170/1, 75/4, 77/4, 110/4, 111/2, 170/3, 222/2 z obrębu 4090 pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania w/w działką kategorii drogi publicznej.
  6. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.