Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 373/2015 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Bukszpanowej - dz. nr 70/6 z obr. 4168

Wykaz nr373/2015

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 27.07.2015r.. do 17.08.2015r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow. m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości netto zł

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania

1.

rejon ul. Bukszpanowej

 

4168

70/6

498

nieruchomość gruntowa

 

Nieruchomości położona jest w obszarze dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Zdroje - Sanatoryjna” w Szczecinie, uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/950/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09 września 2013r. (Dz. Urz. W. Zach. 30 września 2013r., poz. 3144) i zwierają się w terenie elementarny: D.Z.5033MN,U – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług

Zgodnie z przeznaczeniem

119 000,00

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.