Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 94/2019 dotyczący nieruchomości położonej w rejonie ul. Rymarskiej

WYKAZ nr 94/2019

dotyczący nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 04.11.2019r. do 25.11.2019r. 

Adres  nieruchomości

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

 

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 Sposób  zagospodarowania

Cena

Nieruchomości

netto

[ zł]

Nr obrębu

Nr dz. ewid.

Rejon ulicy Rymarskiej

KW Nr SZ1S/00219868/2

4181

17/1

967

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Dla nieruchomości obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzeże (zmiana D.48) uchwalony Uchwałą nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z 23 lutego 1998r. (Dz.Urz. Woj. Szcz. Nr 10 poz. 61 z dnia 23.04.1998r.)

Działka znajduje się w terenie elementarnym o symbolu D.K.06.RM dla którego obowiązują następujące ustalenia: funkcja dominująca – mieszkalnictwo. Zakaz lokalizacji wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych.

Zgodnie z przeznaczeniem

143 000,00

(słownie: sto czterdzieści trzy tysiące)

UWAGI:  
  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.