Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 382/2013 dot. nieruchomości gruntowj przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Wł. Nehringa 45, 47 w Szczecinie.

Wykaz nr 382/2013

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 22.07.2013 r. do 12.08.2013 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Władysława

Nehringa 45,47

 

3056

28

1685

Nieruchomość gruntowa

podzabudowę mieszkaniową wielorodzinną niską

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka”
w Szczecinie - Uchwała Rady Miasta
Nr XLI/762/05 z dn. 20.06.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 61 poz. 1359 z dn. 05.08.2005 r.) zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/1114/10

z dn. 01.03.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 25 poz. 566 z dn. 06.04.2010 r.) pod nazwą „Stołczyn – Policka 2”

Teren elementarny P.T.01.058.MN,U

360 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.