Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 260/2012 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul.Kolumba 79,80 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 260  /2012

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 07.05.2012 r. do 28.05.2012r. r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Termin i sposób zagospodarowania

1.

Kolumba 79,80

 

1047

8/3

1788

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 

śródmiejska zabudowa  wielofunkcyjna

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze-Kępa Parnicka-Wyspa Zielona” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXVI/889/09z dn, 29.06.2009r. r. (Dz. Urz.W.Zach. z dn. 09.09.2009r.. Nr 63  poz. 1707. Teren elementarny S.N.9004.MC

 

880 000,00

Termin zakończenia zagospodarowania całej nieruchomości zgodnie ustaleniami  ww. miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego

 4 lata od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.
  5. Anulowany zostaje Wykaz Nr 879/2011  podany do publicznej wiadomości w dniach 14.11.2011r. do 05.12.2011r.