Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 57/2019 dot. nieruch. poł. w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie na terenie SSE EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (dz. nr 67/3, obr. 4014)

Wykaz nr 57/2019

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Wolframowej, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC (Podstrefa Szczecin), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 15.07.2019 r. do 05.08.2019 r.

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

Osiedle Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo (rejon ul. Wolframowej)

SZ1S/00236107/5

4014

67/3

6416

Niezabudowana działka gruntu

Obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Dunikowo” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LII/1373/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r. Nr 116 poz. 2153).

Teren elementarny D.W.4006.P.U,W.S.E

849 000,00

(osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
  4. Teren nieruchomości został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 762). Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. z 2018 r., poz. 785.
  5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1010 z późn. zm.) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
  6. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji polegającej na zabudowie nieruchomości, który ustala się na 4 lata od daty zawarcia umowy sprzedaży. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.
  7. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.