Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 308/2013 dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chopina dz. nr 86/3 obr. 2041 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr  308/2013

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 24.06.2013r. do 15.07.2013r. 

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania

 

1.

Chopina

 

2041

86/3

7886

Nieruchomość gruntowa

 

Usługi

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - Chopina” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/545/12 z dn. 04.06.2012r. (Dz. U .W. Zach. z 2012r.  poz. 1547). Teren elementarny Z.A.4019.U.

3.300.000,00

(trzy miliony trzysta tysięcy)

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.