Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 33/2018 dotyczacy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nr 33/2018

 

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 11.06.2018 r. do 02.07.2018 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Łowiecka 17

 

3063

 

 

9/5

 

 

 

1204

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Funkcja przeładunkowa, produkcyjno – składowa, w tym terminale ciekłych i stałych ładunków chemicznych.  Dopuszcza się usługi m.in.: produkcyjne, logistyczne, telekomunikacji, działalność stoczniową, obsługę biznesu, edukację, działalność naukową i techniczną itp.; nabrzeża przeładunkowo – składowe i technologiczne.

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin                        
Nr XXIX/730/17 z dn, 25.04.2017  r. (Dz. Urz. W. Zach. z dn. 18.05.2017 r, poz.2327).

 

Teren elementarny P.T.9011.P,U.

 

150 000,00

 

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym służebność gruntową prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.