Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 514/2012 w spr. sprzedaży nieruchomości gruntowej poł. w rejonie ul. Dąbskiej pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, magazyny (dz. nr 48/12 i dz. nr 48/21 z obr. 4084)

Wykaz nr 514/2012

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 22.10.2012 r. do 12.11.2012r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

Ul. Dąbska

 

Rejon

ul. Dąbskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

4084

 

 

 

 

48/12

 

48/21

 

 

 

 

 

1910

 

1173

Łącznie

 3083

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

 

pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, magazyny.

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Majowe - Kijewo” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIII/346/07

z dn, 17.09.2007 r.

(Dz. Urz.Woj.Zach.

z dn. 09.11.2007 r., Nr 110,

poz. 1922).

Teren elementarny D.O.2123.U,P

 

 418.000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia ustanowione w jej granicach wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla zbywanej nieruchomości oraz cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania                                                             
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.