Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 19/2016 dotyczący nieruchomości położonej w rejonie ulicy Drozdowej/Szerokiej

Wykaz nr 19/2016

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 21.03.2016  r. do 11.04.2016 r.

 

 

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

rejon

ul. Szeroka, Drozdowa

 

2049

5/6

2060

Nieruchomość gruntowa

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Żyzna-Szeroka (Uchwała Nr LII/1372/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.10.2010 r.; Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2152 z dn. 24.11.2010 r.)

Teren elementarny Z.K.2005.MN,U

448 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.