Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 83/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Tulipanowej, dz. nr 196/2 z obrębu 4092, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ nr 83/2019

dotyczący nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  07.10.2019r. do  28.10.2019r.

 

 

Adres  nieruchomości

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

 

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

--------------------------------------------------------------------------------- 

Sposób  zagospodarowania

Cena

Nieruchomości

netto

[ zł]

Nr obrębu

Nr dz. ewid.

Osiedle Wielgowo - Sławociesze

 

Rejon ulicy Tulipanowej

 

KW Nr SZ1S/00200433/8

4092

 

196/2

 

1227

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Dla nieruchomości obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo -Sławociesze - Zdunowo” - Uchwała Rady Miasta Szczecina Nr LV/1025/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. – tekst jednolity (Dz. Urz. Woj. Zach. z 19 grudnia 2013, poz. 4534, Obwieszczenie  Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r.). Teren elementarny D.W.1082.MN,U: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług

----------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

153 000,00

(słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące)

 

UWAGI: 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.