Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 465/2013 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Polickiej 13 przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ   nr  465/2013

 dotyczący nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 23.08.2013r. do 13.09.2013r.

                       

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Policka 13

 

 

 

3203

 

42/2

 

 

21109

 

 

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn – Bajeczna” uchwalonym Uchwałą Nr IX/165/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca  2011r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 85 z dnia 20 lipca 2011r., poz. 1578), zlokalizowana w granicach terenu elementarnego P.T.2031.UC/E o następujących ustaleniach:
1) przeznaczenie terenu: teren handlu i usług w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, stacje transformatorowe;

2)     dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny,    gastronomia, usługi kultury i rozrywki, usługi z zakresu obsługi firm i klientów.

 

Handel i usługi w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, stacje transformatorowe

 

 

4.879.000,-

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.