Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 14/2018 dot. nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Kormoranów - dz. nr 1/187 z obrębu 3085 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 14/2018

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 12.03.2018r. do 03.04.2018r.  

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania

 

1.

rejon ul. Kormoranów

 

3085

1/187

1547

nieruchomość gruntowa

 

Nieruchomość położona jest w obszarze objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sienno”, uchwalony Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XXVI/529/04 z dnia 20.09.2004r, objętego zmianą pod nazwą „Sienno 2” uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/1086/10 z dnia 25.01.2010r. i zawiera się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.Z.1009.U, z przeznaczeniem terenu pod zabudowę usługową.

311 000,00 

(słownie: trzysta

jedenaści tysięcy)

Zgodnie z przeznaczeniem.

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.