Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 365/2012 dot. nieruchomości gruntowychj przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonych przy ul. Żabiej w Szczecinie.

Wykaz nr 365/2012

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 09.07.2012 r. do 30.07.2012 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Żabia

 

3036

93/20

110

nieruchomość gruntowa

 

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 

obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Łączna”
 w Szczecinie –
Uchwała Rady Miasta Szczecin
Nr XXI/560/08 z dn. 24.04.2008r.
(Dz. Urz. Woj. Zach. z  2008r. Nr  52 poz. 1148).

Teren elementarny P.Z.3032.MW,U

25.500,-

2.

ul. Żabia

 

3036

93/22

126

nieruchomość gruntowa

29.500,-

3.

ul. Żabia

 

3036

93/24

135

nieruchomość gruntowa

31.500,-

4.

ul. Żabia

 

3036

93/26

204

nieruchomość gruntowa

47.000,-

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.